Amateur Radio

“ एमेच्योर रेडियो” परिचय र प्रयोगको नेपाली सन्दर्भ सतीश कृष्ण खरेल , 9N1AA एमेच्योर रेडियो त्यस्तो मनोविनोद (Hobby) हो, जसमा समान मनोविनोद भएका व्यक्तीहरुसग रेडियो ट्रान्सीभरको प्रयोग गरी सन्चार र सम्बाद गरिन्छ । यसमा के के गरिन्छ ? सन्चार (Communication) परीक्षण (Experimentation) सम्बाद (Rag-Chewing) प्रतिस्पर्धा (Contest) सन्चार आफुलाइ मनपर्ने मोड र फ्रिक्वेन्सीमा परस्पर सन्चार गरिन्छ […]

Continue reading


Frequency Co-ordination with ITU

Every Satellite must be coordinated with ITU (International Telecommunication Union) for the frequency usage. This is done in order to avoid Interference: Frequency Allocation, Frequency Coordination, Power Limit, Recording and Monitoring. It must be done only through the National Regulatory Body responsible for ITU coordination. According to ITU, the responsible body for Nepal is: MoCIT […]

Continue reading